2090 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 2090

Document

Advies nr. 215/2021 van 16 november 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen onder meer ingevolge …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 214/2021 van 16 november 2021

2021
Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 213/2021 van 16 november 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet van de Duitstalige gemeenschap tot wijziging van het decreet van 31 maart 2014 betreffende de kinderopvang
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 212/2021 van 16 november 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 211/2021 van 16 november 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de postdiensten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 207/2021 van 16 november 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake de inschrijving van de buitenlandse onderdanen in de registers en met het oog op de registratie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 206/2021 van 16 november 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de ijkverrichtingen voor opslagtanks
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 205/2021 van 10 november 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor ondernemingen voor de organisatie van evenementen in het kader van de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 202/2021 van 25 oktober 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 323/2, §3, en 14535, tweede lid, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en tot bepaling van de te communiceren …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 199/2021 van 25 oktober 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet betreffende het zorgbudget voor ouderen (artikels 4, 20, 24, 40 – 47)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 197/2021 van 25 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode inzake het openbaar beheersrecht en leegstaande woningen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 196/2021 van 25 oktober 2021

2021
Advies m.b.t. een wetsontwerp ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden – artikelen 8, 11, 13, 15, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 195/2021 van 25 oktober 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet (I) van 24 december 2002
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 192/2021 van 25 oktober 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de minimumvereisten waaraan de facturen en factureringsinformatie voor gas en elektriciteit moet voldoen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 191/2021 van 25 oktober 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot instelling van het epidemiologisch toezicht op inrichtingen waar bepaalde dieren gehouden worden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 190/2021 van 25 oktober 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot de rapportage door de kinderbijslaginstellingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 189/2021 van 25 oktober 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de aansluiting van de bijslagtrekkende bij een kinderbijslaginstelling
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 188/2021 van 25 oktober 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 186/2021 van 8 oktober 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie tot invoering van een belasting ter bestrijding van de verkeerscongestie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 185/2021 van 8 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit houdende de basisbankdienst voor ondernemingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 184/2021 van 4 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 183/2021 van 4 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met het oog op de socialisering van de huurprijzen van met sociale huisvesting gelijkgestelde …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 182/2021 van 4 oktober 2021

2021
een voorontwerp van wet tot invoering van het "Terug Naar Werk-traject" onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 179/2021 van 4 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van ordonnantie tot wijziging van sommige bepalingen van de ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 178/2021 van 4 oktober 2021

2021
Adviesaanvraag over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van twee koninklijke besluiten van 15 december 2004 met betrekking tot het EPIS-systeem en het toegangsregister
Categorie : Publicaties