Gevoelige gegevens

Sommige gegevens zijn zo delicaat dat ze alleen in heel specifieke gevallen mogen worden verwerkt. Een naam en adres zijn eerder onschuldige gegevens, maar dat geldt niet voor bv. gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, seksuele voorkeuren of uw gerechtelijk verleden.


De AVG en de wet van 30 juli 2018 voorzien een verhoogde bescherming bij het gebruik en de verwerking van volgende gevoelige persoonsgegevens:

 • de bijzondere categorieën van persoonsgegevens, meer bepaald:
  • ras of etnische afkomst;
  • politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of het lidmaatschap van een vakbond;
  • genetische gegevens (bv. een DNA analyse);
  • biometrische gegevens met het oog op unieke identificatie (bv. vingerafdrukgegevens of iris- of gelaatsherkenning);
  • gezondheidsgegevens;
  • gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
 • persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

Voor de bijzondere categorieën van persoonsgegevens uit artikel 9.1 van de AVG geldt een principieel verwerkingsverbod. Op dit principieel verbod voorziet artikel 9.2 van de AVG niettemin een aantal uitzonderingen, hetzij welbepaalde situaties waarin de verwerking van deze gevoelige gegevens toch is toegelaten:

 • de betrokkene heeft er uitdrukkelijk mee ingestemd;
 • de verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van verplichtingen ingevolge het arbeidsrecht of het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht;
 • de verwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen;
 • verwerkingen door verenigingen en instanties -werkzaam op politiek; levensbeschouwelijk, godsdienstig of vakbondsgebied- met betrekking tot hun leden; de gegevens mogen niet aan derden worden meegedeeld zonder toestemming van de betrokkenen;
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang door of krachtens de wet;
 • de verwerking is noodzakelijk voor het verstrekken van gezondheidszorg;
 • voor archivering in het algemeen belang of wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek;
 • ….

Geautomatiseerde individuele besluitvorming (waaronder profilering) kan niet op basis van de bijzondere categorieën van persoonsgegevens uit artikel 9.1 AVG, tenzij de betrokkene er uitdrukkelijk heeft mee ingestemd of zulks om redenen van zwaarwegend algemeen belang door of krachtens de wet wordt voorgeschreven.

De persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of de daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen (bv. een rijverbod en/of boete opgelegd door de politierechter ingevolge overdreven snelheid of alcoholintoxicatie of een veroordeling tot een gevangenisstraf voor diefstal met geweld), mogen -ingevolge het door artikel 10 van de wet van 30 juli 2018 uitgevoerde artikel 10 van de AVG- enkel worden verwerkt in volgende gevallen:

 • door natuurlijke of rechtspersonen voor zover noodzakelijk voor het beheer van hun eigen geschillen;
 • door advocaten of juridische raadgevers voor zover de verdediging van de belangen van hun cliënten dit vereist;
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang voor een door of krachtens de wet voorgeschreven taak van algemeen belang (bv. de regeling omtrent het Centraal Strafregister in het Wetboek van Strafvordering);
 • de verwerking is noodzakelijk voor wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek;
 • de betrokkene heeft er uitdrukkelijk en schriftelijk mee ingestemd;
 • voor een doeleinde in het kader waarvan de betrokkene de gegevens zelf heeft openbaar gemaakt.  

Interessante links