Vacatures

Bij het secretariaat van de Gegevensbeschermingsautoriteit werken ambtenaren. Zij worden aangeworven onder een eigen statuut, dat op voorstel van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd goedgekeurd door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. In bijzondere omstandigheden kan de Gegevensbeschermingsautoriteit ook personeel in dienst nemen op contractuele basis. Vacatures worden aangekondigd op Werkenvoor.be, op deze website en in het Belgisch Staatsblad. 

  • Aanwerving van Nederlandstalig en Franstalig rechtskundig adviseurs op statutaire basis en vorming van 2 wervingsreserves  – referentie : 2024 A1/2/F (Franstalige reserve) en 2024 A1/2/N (Nederlandstalige reserve)

Functieprofiel | Publicatie Werkenvoor.be | Publicatie Belgisch Staatsblad

De kandidaturen moeten ten laatste 24 juni worden ingediend.

De inschrijving gebeurt, op straffe van niet-ontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van het referentienummer van het examen (2024 A1/2/F of 2024 A1/2/N) naar het volgende e-mailadres : HR@apd-gba.be. U krijgt een ontvangstmelding toegezonden.

De kandidatuur is slechts ontvankelijk op voorwaarde dat :

  • het referentienummer van het examen duidelijk wordt vermeld in de mail waarin u zich kandidaat stelt;
  • een afschrift van de voor het functieprofiel vereiste studiegetuigschriften of diploma’s wordt toegezonden. Uit deze stukken dient ook te blijken dat de kandidaat op de taalrol vereist voor de functie kan ingeschreven worden (Voor meer informatie zie de website Werkenvoor.be)
  • een curriculum vitae in de taal van de functie waarnaar u solliciteert wordt toegezonden;
  • een afzonderlijke nota wordt toegezonden waarin uw motivatie voor de geambieerde functie duidelijk en geargumenteerd blijkt, en uw beroepservaring wordt toegelicht. Deze nota moet worden opgesteld in de taal van de functie waarnaar u solliciteert.

Indien niet aan ten minste één van de bovenstaande criteria wordt voldaan, wordt de kandidatuur afgewezen.

Meer uitleg kan verkregen worden door een e-mail te sturen naar HR@apd-gba.be.

Het examensecretariaat is gevestigd op de zetel van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 in 1000 Brussel.

Meer inlichtingen kunnen via e-mail verkregen worden: HR@apd-gba.be.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een examenreglement goedgekeurd dat de organisatie van alle examens bepaalt. Dat reglement legt de wijze van oproep vast, de samenstelling van de jury, de proeven, het aantal te behalen punten, enz.