Coördinatiegroep voor toezicht Eurodac

Eurodac is een informatiesysteem dat werd ingevoerd om de digitale vingerafdrukken van asielzoekers en illegale immigranten te vergelijken om de toepassing van de Verordening "Dublin II" te vergemakkelijken, waardoor kan worden vastgesteld welke lidstaat de asielaanvraag moet onderzoeken.


Het Eurodacsysteem bestaat uit: een centrale eenheid die door de Europese Commissie wordt beheerd; een centrale geautomatiseerde gegevensbank van digitale vingerafdrukken; elektronische middelen voor de overdracht van gegevens tussen de lidstaten en de centrale gegevensbank. Alleen de nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor asielaanvragen, hebben toegang tot de centrale gegevensbank.
Dit zijn de drie categorieën personen van wie Eurodac de persoonsgegevens inwint: asielzoekers ouder dan 14 jaar, vreemdelingen die worden aangehouden bij illegale overschrijding van een buitengrens en vreemdelingen die in een lidstaat illegaal op het grondgebied vertoeven.

De volgende gegevens worden geregistreerd: de lidstaat van oorsprong, de digitale vingerafdruk, het geslacht en een referentienummer dat de lidstaat van oorsprong gebruikt. Bij een signalement worden via het systeem DubliNet bijkomende gegevens overgezonden.

DubliNet is een veilig elektronisch communicatienetwerk tussen de nationale autoriteiten die de asielaanvraag behandelen. De twee betrokken lidstaten kunnen via DubliNet persoonsgegevens uitwisselen die verschillen van de Eurodacgegevens zoals naam, geboortedatum, nationaliteit, foto, details over familieleden en in bepaalde gevallen adressen.

De Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming houdt toezicht over de verwerking van persoonsgegevens in de gegevensbank (centrale eenheid) en over de doorgifte van die persoonsgegevens naar de lidstaten. De gegevensbeschermingsautoriteiten van de lidstaten (in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit) controleren de verwerkingen die hun nationale autoriteiten verrichten evenals de doorgifte van die persoonsgegevens aan de centrale eenheid.

Er werd de Cöordinatiegroep voor toezicht op Eurodac opgericht die is samengesteld uit de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten zodat het systeem op eenzelfde manier wordt benaderd. Die controlegroep vergadert op regelmatige tijdstippen en onderzoekt de gemeenschappelijke problemen die opduiken als het Eurodac-systeem in werking is. Ze stelt ook gemeenschappelijke oplossingen voor.