2090 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 2090

Document

Advies nr. 136/2021 van 24 augustus 2021

2021
Advies m.b.t. een voorstel van resolutie betreffende het bestrijden van cyberfraude via geldezels
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 135/2021 van 24 augustus 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 133/2021 van 24 augustus 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun om te voldoen aan de normen van de lage-emissiezone
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 131/2021 van 24 augustus 2021

2021
Voorontwerp van wet betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 130/2021 van 24 augustus 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 129/2021 van 24 augustus 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 128/2021 van 28 juli 2021

2021
Adviesaanvraag over een wetsvoorstel teneinde klokkenluiders een wettelijke status te verlenen en bescherming te bieden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 127/2021 van 28 juli 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 125/2021 van 28 juli 2021

2021
Advies m.b.t. een voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 wat een verbod op de plaatsing of vervanging van een stookolieketel betreft
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 124/2021 van 12 juli 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 123/2021 van 8 juli 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de ordonnatie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 122/2021 van 8 juli 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 121/2021 van 8 juli 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de werking van het Register van kredieten aan ondernemingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 119/2021 van 8 juli 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen van het koninkklijk besluit van 22 juni 2020 tot uitvoering van de artikelen 93ter tot 93quinquies van het wetboek van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 116/2021 van 8 juli 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 114/2021 van 8 juli 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot invoering van diverse bepalingen inzake de invordering en tot aanpassing van bepalingen ten gevolge van de invoering van het Wetboek van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 113/2021 van 8 juli 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van ministerieel besluit betreffende de vrijstelling van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem (artikelen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 112/2021 van 8 juli 2021

2021
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de invoering van digitale processen en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 111/2021 van 7 juli 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot hoofdstuk 7 (tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 110/2021 van 7 juli 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen voor een billijkere belasting
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 108/2021 van 28 juni 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatie-, verkeers- en locatiegegevens in de sector van de elektronische communicatie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 107/2021 van 28 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 93/2021 van 22 juni 2021

2021
Voorstel van decreet van het Waals Parlement tot wijziging van het decreet van 3/9/2020 tot vaststelling van de modaliteiten van het recht voor de indiener van een verzoekschrift …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 106/2021 van 22 juni 2021

2021
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 103/2021 van 15 juni 2021

2021
Advies m.b.t. 3 voorontwerpen van wet houdende de instemming met de volgende internationale akten: 1. het Negende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging, …
Categorie : Publicaties