1960 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 1960

Document

Advies nr. 133/2020 van 11 december 2020

2020
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 131/2020 van 11 december 2020

2020
Voorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 130/2020 van 11 december 2020

2020
Advies m.b.t. het voorontwerp van samenwerkingsakkoord houdende uitvoering van het samenwerkingsakkoord van 2/2/18 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 134/2020 van 11 december 2020

2020
Adviesaanvraag over enerzijds een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur en het Wetboek van de plaatselijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 132/2020 van 11 december 2020

2020
Ontwerp van besluit van bijzondere machten van het Verenig College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie n°2020/006 tot het organiseren van het gezondheidskundig …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 129/2020 van 10 december 2020

2020
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van het Belgisch Scheepvaartwetboek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 128/2020 van 10 december 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 10 mei 2015 betreffende de bewijskracht van de gegevens …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 126/2020 van 27 november 2020

2020
Voorstel van decreet tot wijziging van de artikelen 2, 33bis/1, 34 en 35 van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en tot …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 125/2020 van 27 november 2020

2020
Adviesaanvraag over een voorstel van decreet tot wijziging van de artikelen L1122-14 en L1123-20 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisering en tot invoeging …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 124/2020 van 27 november 2020

2020
Voorstel van decreet tot institutionalisering van burgervergadering en burgerraad, het voorstel van bijzonder decr tot wijziging van art 2, 5, 6 en 7 van bijzonder decr van 19/7/18 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 127/2020 van 27 november 2020

2020
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot regeling van de private opsporing
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 117/2020 van 26 november 2020

2020
Ontwerp van koninklijk besluit, wat de informatiegegevens betreffende de leerlingen en studenten betreft, tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 122/2020 van 26 november 2020

2020
Advies m.b.t. hoofdstuk 5 van titel 2 van het voorontwerp van de programmawet – artikelen 22 t.e.m. 26
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 120/2020 van 26 november 2020

2020
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot vaststelling van de in het wachtregister vermelde informatiegegevens en tot aanwijzing …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 118/2020 van 26 november 2020

2020
Advies over het ontwerp van Koninklijk besluit van XXX tot wijziging van het Koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de informatietypes, verbonden met de Informatiegegevens …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 123/2020 van 26 november 2020

2020
Advies m.b.t. het voorontwerp van wet tot optimalisatie van de maritieme arbeidsbepalingen - artikel 29
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 121/2020 van 26 november 2020

2020
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het Decreet van 21 februari 2019 betreffende de versteviging van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de opvang van jonge kinderen in …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 119/2020 van 26 november 2020

2020
oorontwerp van wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 112/2020 van 6 november 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van verschillende bepalingen van het decreet van de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 114/2020 van 6 november 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het gemeenschapscentrum …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 113/2020 van 6 november 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het actiekader van het gemeenschapscentrum voor uithandengegeven …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 116/2020 van 6 november 2020

2020
Adviesaanvraag over het voorstel van decreet betreffende de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit die aan het net worden onttrokken en in het net worden geïnjecteerd …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 115/2020 van 6 november 2020

2020
Adviesaanvraag over een voorontwerp van decreet met betrekking tot de duurzaamheid van de banen die zijn gecreëerd in het kader van de APE-regeling (tewerkstellingsondersteuning …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 109/2020 van 5 november 2020

2020
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de erkenningsprocedure voor de beoefenaars van paramedische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 108/2020 van 5 november 2020

2020
Advies over een ontwerpbesluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot het bepalen van de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt met betrekking tot de doeleinden …
Categorie : Publicaties