2258 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 2258

Document

Advies nr. 134/2022 van 1 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol, gedaan te Hanoi op 12 maart 2012, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Socialistische Republiek …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 133/2022 van 1 juli 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie houdende wijzing van diverse bepalingen inzake het bestrijden van discriminatie op het vlak van tewerkstelling
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 132/2022 van 1 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 131/2022 van 1 juli 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot een wetsontwerp tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en ter verbetering van de sociale bescherming van de kunstwerkers; Adviesaanvraag …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 130/2022 van 1 juli 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende de artikelen 3 tot en met 6 van het ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 129/2022 van 1 juli 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende de artikelen 2 en 7 tot en met 47 van een ontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake Economie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 128/2022 van 1 juli 2022

2022
Voorontwerp van decreet van de Duitstalige gemeenschap ter bevordering van de journalistiek in de Duitstalige Gemeenschap
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 126/2022 van 1 juli 2022

2022
Adviesaanvraag over het wetsvoorstel teneinde in de modellenwereld buitensporige magerte tegen te gaan (DOC 55 0057/001)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 124/2022 van 1 juli 2022

2022
Voorontwerp van wet tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 123/2022 van 1 juli 2022

2022
- Voorontwerp van ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 december 2021 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 122/2022 van 1 juli 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 121/2022 van 1 juli 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet betreffende de werking en het gebruik van het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële samenwerking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 120/2022 van 1 juli 2022

2022
Advies m.b.t. een voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het verbod op de plaatsing van een stookolieketel betreft
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 119/2022 van 15 juni 2022

2022
voorontwerp van wet houdende instemming met de volgende internationale akte: 1) de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek India inzake wederzijdse rechtshulp …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 118/2022 van 3 juni 2022

2022
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een premie voor de individuele opleiding in de onderneming
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 117/2022 van 3 juni 2022

2022
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 januari 2005 waarbij een maandelijkse statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere lid-Staten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 113/2022 van 3 juni 2022

2022
Voorontwerp van wet om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II (artikelen 18, 19, 37, 43, 44, 45, 47, 55 en 57)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 112/2022 van 3 juni 2022

2022
Ontwerp van wet tot wijziging van het Sociaal Strafwetboek met het oog op de invoering van het eDossier-platform
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 111/2022 van 3 juni 2022

2022
Ontwerp van ministerieel besluit met betrekking tot de opleiding voor professionele gebruikers van biociden van producttype 14 en van producttype 18
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 110/2022 van 3 juni 2022

2022
Adviesaanvraag over een Koninklijk besluit met betrekking tot de opleiding van professionele gebruikers van biociden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 109/2022 van 3 juni 2022

2022
Adviesaanvraag over bepaalde artikelen van het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt en tot invoering van een tuchtraad in het Gerechtelijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 107/2022 van 3 juni 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet houdende diverse arbeidsbepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 105/2022 van 3 juni 2022

2022
Adviesaanvraag betreffende een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 104/2022 van 3 juni 2022

2022
Advies m.b.t. het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 4 april 2019 tot vaststelling van het betaalcircuit voor de gezinsbijslag en de ordonnantie van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 103/2022 van 3 juni 2022

2022
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering …
Categorie : Publicaties