2358 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 2358

Document

Advies nr. 01/2023 van 20 januari 2023

2023
Ontwerp koninklijk besluit betreffende de toepassing van een stelsel van autocontrole binnen voor het publiek opengestelde apotheken
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 278/2022 van 21 december 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de wapenbeurzen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 275/2022 van 21 december 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 271/2022 van 21 december 2022

2022
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 270/2022 van 21 december 2022

2022
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 269/2022 van 21 december 2022

2022
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2, B, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 268/2022 van 21 december 2022

2022
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet betreffende maatregelen van bestuurlijke politie inzake reisbeperkingen en het Passagier Lokalisatie Formulier en houdende wijzigingen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 266/2022 van 21 december 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de uitoefening van het recht op toegang en het recht op verbetering door de personen die in het wachtregister …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 264/2022 van 6 december 2022

2022
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “F. Heelkunde op de thorax en cardiologie” van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 263/2022 van 1 december 2022

2022
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun inzake de energiekosten voor ondernemingen die worden getroffen door de directe en indirecte …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 262/2022 van 1 december 2022

2022
Ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de sociale steun aan de huishoudens …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 260/2022 van 1 december 2022

2022
Voorontwerp van programmawet – Hoofdstuk 1 ‘Aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten’ van Titel 4
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 259/2022 van 1 december 2022

2022
Wetsvoorstel houdende bepalingen om sociale dumping tegen te gaan
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 258/2022 van 1 december 2022

2022
Wetsvoorstel betreffende de invoering van een algemeen stelsel van gelegenheidswerk
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 257/2022 van 1 december 2022

2022
Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen, Titel III, Hoofdstukken 4 en 5
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 256/2022 van 1 december 2022

2022
Adviesaanvraag over het wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, teneinde de raadpleging van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 255/2022 van 1 december 2022

2022
Adviesaanvraag over een ontwerp van ministerieel besluit tot bepaling van het model van het standaard medisch getuigschrift dat moet worden gebruikt in het kader van een aanvraag …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 253/2022 van 1 december 2022

2022
Advies over het artikel 31 van het voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 252/2022 van 1 december 2022

2022
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot hervorming van boek II van het Strafwetboek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 251/2022 van 1 december 2022

2022
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie betreffende het toeristische verblijf - artikelen 19 – 29
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 249/2022 van 16 november 2022

2022
Voorontwerp van programmawet - Titel 8: Sociale zaken - Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 6 - Financieringssysteem voor het inkopen van dienstverlening door personen waarvan de arbeidsovereenkomst …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 248/2022 van 16 november 2022

2022
Voorontwerp van programmawet - Titel 8: Sociale zaken - Hoofdstuk 3: Uitbreiding toepassingsgebied van de flexi-jobs, het artikel 147
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 247/2022 van 9 november 2022

2022
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een kader voor de planning, uitvoering en opvolging van het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 246/2022 van 9 november 2022

2022
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten Voorontwerp …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 245/2022 van 21 oktober 2022

2022
Adviesaanvraag m.b.t. een voorontwerp van wet betreffende de gemeentelijke bestuurlijke handhaving, de invoering van een gemeentelijk integriteitsonderzoek en houdende oprichting …
Categorie : Publicaties