2031 resultaten gevonden

Resultaten van 1 tot 25 op 2031

Document

Advies nr. 124/2021 van 12 juli 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 123/2021 van 8 juli 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van de ordonnatie van 11 mei 2017 betreffende het inburgeringstraject …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 122/2021 van 8 juli 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 121/2021 van 8 juli 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de werking van het Register van kredieten aan ondernemingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 119/2021 van 8 juli 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen van het koninkklijk besluit van 22 juni 2020 tot uitvoering van de artikelen 93ter tot 93quinquies van het wetboek van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 116/2021 van 8 juli 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 114/2021 van 8 juli 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot invoering van diverse bepalingen inzake de invordering en tot aanpassing van bepalingen ten gevolge van de invoering van het Wetboek van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 113/2021 van 8 juli 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van ministerieel besluit betreffende de vrijstelling van het verplicht gebruik van de veiligheidsgordel en het kinderbeveiligingssysteem (artikelen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 112/2021 van 8 juli 2021

2021
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de invoering van digitale processen en houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 111/2021 van 7 juli 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot hoofdstuk 7 (tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 110/2021 van 7 juli 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen voor een billijkere belasting
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 108/2021 van 28 juni 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatie-, verkeers- en locatiegegevens in de sector van de elektronische communicatie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 107/2021 van 28 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een voorstel van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat het invoeren van een databank voor premies en subsidies betreft
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 93/2021 van 22 juni 2021

2021
Voorstel van decreet van het Waals Parlement tot wijziging van het decreet van 3/9/2020 tot vaststelling van de modaliteiten van het recht voor de indiener van een verzoekschrift …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 106/2021 van 22 juni 2021

2021
Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het invoeren van een retroactieve investeringspremie voor andere …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 103/2021 van 15 juni 2021

2021
Advies m.b.t. 3 voorontwerpen van wet houdende de instemming met de volgende internationale akten: 1. het Negende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 99/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 oktober 2016 tot vaststelling van een opendatabeleid en tot omzetting …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de elektronische gerechtelijke openbare verkoop van roerende goederen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 96/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 95/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 94/2021 van 14 juni 2021

2021
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 92/2021 van 14 juni 2021

2021
advies mbt: 1. een ontwerp van kb houdende wijziging van het kb van 18/11/2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2021 van 14 juni 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake tegemoetkoming van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 90/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 89/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van wet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale …
Categorie : Publicaties