COVID-19

In de strijd tegen de COVID-19-epidemie staan we allen achter het allesoverheersende doel om de volksgezondheid van onze burgers te beschermen. Toch is het zelfs in deze bijzondere periode belangrijk dat de beginselen van gegevensbescherming worden nageleefd.


Wij wijzen er nogmaals op dat gegevensbescherming de strijd tegen de verspreiding van het virus niet belemmert. De privacybeginselen maken het mogelijk om een goed evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen die op het spel staan.

Om die reden wil de Autoriteit een paar tips geven zodat het evenwicht bewaard blijft tussen de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de volksgezondheid.

Adviezen rond COVID-19

Het Kenniscentrum van de GBA heeft meerdere adviezen uitgebracht over ontwerpen van normatieve teksten over COVID-19. Ons Algemeen Secretariaat heeft ook adviezen over gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (“DPIA”) verstrekt. U vindt ze allemaal opgelijst op de pagina "Adviezen rond COVID-19".

Controledossiers rond COVID-19

De pandemie heeft aanleiding gegeven tot een hele reeks maatregelen die verwerkingen van persoonsgegevens met zich meebrengen. De GBA heeft moeten nagaan of een aantal van deze verwerkingen de regels rond gegevensbescherming naleven. Deze dossiers vindt u op onze pagina "Controledossiers rond COVID-19".

Richtlijnen

Vragen

Neen. De Autoriteit stelt vast dat sommige woonzorgcentra vragen om gezondheidsgegevens te delen in de vorm van een vragenlijst of een medisch attest als voorwaarde voor het opnemen van een engagement als vrijwilliger.

Het gaat hier om een inzameling van gezondheidsgegevens van de vrijwilliger. Onder de AVG gelden hiervoor strengere regels. Er geldt een principieel verbod op de verwerking van gezondheidsgegevens, met niettemin enkele limitatieve uitzonderingen op dat verbod, o.a. op grond van de uitdrukkelijke toestemming van de vrijwilliger.

Maar als de voorziening een toestemming vraagt rijst de vraag of een vrijwilliger wel een geldige, vrije toestemming kan geven. Een vrijwilliger kan zich onder druk gezet voelen om toestemming te geven, terwijl de AVG een vrije toestemming vereist. Een vrije toestemming vereist dat de vrijwilliger geen nadelig gevolg mag ondervinden indien hij of zij weigert om het formulier in te vullen (bijv. weigering om de vrijwilliger toe te laten).

Het woonzorgcentrum mag een vrijwilliger dus niet dwingen om een medische vragenlijst in te vullen of een medisch attest af te leveren als voorwaarde om vrijwilligerswerk te verrichten.

Neen, dit mag niet. Momenteel schrijven de bevoegde overheden voor om het bezoek in een rusthuis te registreren.

De registratie van deze persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en band met de bewoner) maken deel uit van een veiligheidsmaatregel in de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19 virus.

In de eerste plaats moeten woonzorgcentra rekening houden met het beginsel van de minimale gegevensverwerking. Dit betekent dat alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om personen op tijd te kunnen verwittigen bij een besmetting mogen verwerkt worden.

In de tweede plaats moeten woonzorgcentra het beginsel van doelbinding respecteren. Dit betekent dat u de ingezamelde persoonsgegevens (zoals bijv. e-mailadressen) later niet zomaar voor een ander doeleinde, zoals bijv. direct marketing, mag hergebruiken. De bezoeker kan immers niet redelijkerwijze voorzien dat zijn of haar contactgegevens in het kader van de registratieplicht voor een veilig bezoek, zullen hergebruikt worden voor dit ander doeleinde.

Het is volgens de Autoriteit dan ook niet mogelijk de persoonsgegevens van geregistreerde bezoekers te gebruiken voor een ander doel dan voor de bezoekregeling.

Indien de verplichte bezoekersregistratie in de toekomst wordt ingetrokken, moeten de ingezamelde persoonsgegevens bovendien ook verwijderd worden ingevolge artikel 5.1.e) AVG omdat het beoogde doeleinde is bereikt.

Interessante links