Onderwijs

Ook scholen verwerken veel persoonsgegevens. Denken we bijvoorbeeld aan de gegevens van de (oud)-leerlingen en hun ouders, de leerkrachten en het beleidsondersteunend personeel. Bij het verwerken van persoonsgegevens zijn scholen gebonden aan de AVG.


Om hen te helpen aan de AVG te voldoen, heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit, in samenwerking met onderwijsaanbieders, een brochure ontwikkeld over de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming in een schoolomgeving.

In het kader van hun activiteiten zijn scholen, net als alle andere verwerkingsverantwoordelijken, verplicht om "goede" verwerkers te kiezen. Om u te helpen de juiste verwerkers te kiezen, nodigen wij u uit om onze brochure voor onderwijsinstellingen te raadplegen.

Vragen

De instanties naar Belgisch recht die opdrachten van algemeen belang uitvoeren, kunnen een met redenen omkleed schriftelijk verzoek indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen om een lijst van adressen op te vragen. Het College moet zich dan uitspreken over de gegrondheid van het verzoek.

Een school valt onder het begrip "instantie naar Belgisch recht" en oefent een opdracht van algemeen belang uit. Voor zover zij haar pedagogische opdracht (bijv. kwaliteitsonderwijs) uitvoert, oefent zij een opdracht van algemeen belang uit. Het adverteren van het onderwijs om leerlingen aan te trekken maakt geen deel uit van deze educatieve opdracht en is dus niet in het algemeen belang.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen gegevens uit het bevolkingsregister worden verstrekt. Het College moet de nodige voorzorgsmaatregelen nemen door elk geval afzonderlijk te beoordelen en zijn beslissing te motiveren. Bovendien mag het College bij een positieve beoordeling alleen gegevens meedelen die strikt noodzakelijk zijn.

Interessante links