2421 resultaten gevonden

Resultaten van 76 tot 100 op 2421

Document

Advies nr. 56/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet houdende wijziging van het Wetboek der successierechten wat betreft de taks tot vergoeding der successierechten, en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 55/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen met het oog op de inclusie van personen met een handicap en redelijke aanpassingen tijdens selecties
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 54/2023 van 9 maart 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 53/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen VII.2, VII.3, VII.100, VII.148, VII.150, VII.153 en VII.154 van het Wetboek van economisch recht
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 52/2023 van 9 maart 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 51/2023 van 9 maart 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 50/2023 van 9 maart 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 49/2023 van 9 maart 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, van de Nieuwe Gemeentewet …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 47/2023 van 9 maart 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 46/2023 van 9 maart 2023

2023
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden en de wet van 2 oktober 2017 tot regeling …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 45/2023 van 9 maart 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 4.59, § 7, van het Burgerlijk Wetboek
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 44/2023 van 21 februari 2023

2023
Wetsontwerp tot invoering van een tijdelijk crisiskader overbruggingsrecht in geval van noodsituaties
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 43/2023 van 9 februari 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 42/2023 van 9 februari 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 40/2023 van 9 februari 2023

2023
Een ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 39/2023 van 9 februari 2023

2023
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “C. Oto-rhino-laryngologie” van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 38/2023 van 9 februari 2023

2023
Adviesaanvraag over een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 34/2023 van 9 februari 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie betreffende het inburgerings- en begeleidingstraject voor nieuwkomers en vreemdelingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 33/2023 van 9 februari 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 31/2023 van 9 februari 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 27/2023 van 9 februari 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 26/2023 van 9 februari 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 25/2023 van 9 februari 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2021/664 van de Commissie van 22 april 2021 inzake een regelgevingskader voor U-space
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 24/2023 van 9 februari 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van het juridisch stelsel van de weg
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 21/2023 van 9 februari 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten met het oog op het verbeteren van de werkomstandigheden van de pakketbezorgers
Categorie : Publicaties