2090 resultaten gevonden

Resultaten van 76 tot 100 op 2090

Document

Advies nr. 99/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 27 oktober 2016 tot vaststelling van een opendatabeleid en tot omzetting …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 97/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de elektronische gerechtelijke openbare verkoop van roerende goederen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 96/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 21 juni 2012 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 95/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen wat …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 94/2021 van 14 juni 2021

2021
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 92/2021 van 14 juni 2021

2021
advies mbt: 1. een ontwerp van kb houdende wijziging van het kb van 18/11/2013 tot aanvulling van de identificatieregels van onroerende goederen in een aan hypothecaire openbaarmaking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 91/2021 van 14 juni 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake tegemoetkoming van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 90/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 89/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van wet tot invoering van het elektronisch proces-verbaal bij de inspectiediensten van het directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid van de Federale …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 88/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling en uitkering van het bedrag van een eenmalige aanmoedigingspremie ter compensatie voor …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 87/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t een voorontwerp van wet om justitie sneller, menselijker en straffer te maken (artikelen 7. 16. XX en XX+1, 163)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 86/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van ministerieel besluit betreffende de organisatie van een bekwaamheidsproef met het oog op de erkenning als diamantdeskundige
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 85/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 278, vijfde lid van de programmawet (I) van 24 december 2002
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 105/2021 van 14 juni 2021

2021
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 mei 2013 betreffende de bescherming van de proefdieren en het koninklijk besluit …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 104/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie houdende organisatie van het parkeerbeleid en herdefiniëring van de opdrachten en beheersmodaliteiten van het Parkeeragentschap van het Brussels …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 102/2021 van 14 juni 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan de ondernemingen die een contactberoep of een zogenaamde niet-essentiële …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2021 van 14 juni 2021

2021
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Brussels Huisvestingscode met het oog op de gelijke behandeling van vrouwen en mannen en discriminatiebestrijding
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 100/2021 van 14 juni 2021

2021
Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot invoering van een huurtoelage
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 84/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de evaluatiecommissie voor de mandaathouders van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 83/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van het huishoudelijk reglement van de selectiecommissies voor mandaathouders van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 82/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 101 tot 103 van het decreet van 8 februari 2018 betreffende het beheer en de betaling …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 81/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag over artikel 8 van het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 80/2021 van 21 mei 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 79/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag over amendementen op enerzijds een voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1995 betreffende de openbaarheid van bestuur en het Wetboek van …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 78/2021 van 21 mei 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 6 mei 2019 betreffende milieudelinquentie en diverse andere decreten
Categorie : Publicaties