1960 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 1960

Document

Advies nr. 20/2021 van 25 februari 2021

2021
Voorontwerp van wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 22/2021 van 25 februari 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van decreet tot wijziging van de decreten van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en van 19 januari …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 19/2021 van 25 februari 2021

2021
Advies betreffende een voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering (BWR) van 14 maart 2019 tot bepaling van de lijst van de door de instrumenterende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 21/2021 van 25 februari 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en tot opheffing van het koninklijk besluit van 25 maart …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 23/2021 van 25 februari 2021

2021
Advies m.b.t. de artikelen 79 en 80 van het voorontwerp van wet houdende maatregelen ter beheersing van een gezondheidscrisis in het domein van de volksgezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 16/2021 van 10 februari 2021

2021
Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 09/2021 van 5 februari 2021

2021
Voorontwerp van wet houdende diverse financiële bepalingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 05/2021 van 5 februari 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van ministerieel besluit betreffende het register dat gegevens bevat aangaande sommige handelingen door veiligheidsagenten
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 08/2021 van 5 februari 2021

2021
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van rundertuberculose
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 14/2021 van 5 februari 2021

2021
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 april 2019 betreffende de werking van het centraal aanspreekpunt van rekeningen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 15/2021 van 5 februari 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van diverse ordonnanties betreffende de gas- en elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 10/2021 van 5 februari 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorontwerp van decreet van het Waals gewest betreffende de afvalstoffen, circulariteit van stoffen en openbare netheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 13/2021 van 5 februari 2021

2021
Advies over het ontwerp van ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 6 van het decreet van de Waalse regering van 18 december 2020 over noodmaatregelen inzake de rijopleiding
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 06/2021 van 5 februari 2021

2021
Advies m.b.t. een voorontwerp van besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 27 april 2020 betreffende de adoptie van kinderen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 07/2021 van 5 februari 2021

2021
Advies m.b.t. artikel 63 van het voorontwerp van wet houdende maatregelen ter beheersing van een gezondheidscrisis in het domein van de volksgezondheid
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 11/2021 van 5 februari 2021

2021
Adviesaanvraag over een voorstel van decreet houdende vergoeding van kosten voor elektriciteitsverbruik, verwarming en waterverbruik van natuurlijke personen, zelfstandigen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 12/2021 van 5 februari 2021

2021
Adviesaanvraag over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 03/2021 van 15 januari 2021

2021
Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007 betreffende de taxidiensten …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 02/2021 van 15 januari 2021

2021
Advies m.b.t. het voorontwerp van wet houdende omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 04/2021 van 15 januari 2021

2021
Adviesaanvraag betreffende een voorstel van decreet met betrekking tot een free floating fietsdeelsysteem en houdende wijziging van de artikelen 4 en 12 van het decreet van 1 april …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 01/2021 van 15 januari 2021

2021
Adviesaanvraag over een ontwerpbesluit van de Waalse Regering betreffende de bescherming van dieren bij het doden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 138/2020 van 18 december 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie en de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 136/2020 van 15 december 2020

2020
Advies m.b.t. een ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie via digitale procedure van de bevordering door overgang naar een hoger …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 137/2020 van 15 december 2020

2020
Adviesaanvraag over een ontwerp van bijzondere-machtenbesluit nr. 2020/NNN van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verlenen van een handelshuurlening aan …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 135/202/2020 van 11 december 2020

2020
Advies over het wetsvoorstel (Parl. Doc., 55, 0642/006) tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie met betrekking tot de automatische toekenning …
Categorie : Publicaties