2520 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 2520

Document

Advies nr. 29/2024 van 22 maart 2024

2024
Een voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 28/2024 van 22 maart 2024

2024
Een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 27/2024 van 22 maart 2024

2024
Voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 2009 tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 26/2024 van 22 maart 2024

2024
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 25/2024 van 22 maart 2024

2024
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende het aanleggen en bijhouden van de kadastrale documentatie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 24/2024 van 18 maart 2024

2024
Voorontwerp van wet tot wijziging van de Wet houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 11 maart 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 23 februari 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 23/2024 van 23 februari 2024

2024
Voorontwerp van wet betreffende de strafrechtelijke en administratieve sancties betreffende de inbreuken op sommige bepalingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 21/2024 van 23 februari 2024

2024
Advies m.b.t. voorontwerp van decreet tot oprichting en regeling van het Vlaams Meldpunt voor Grensoverschrijdend Gedrag
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 20/2024 van 23 februari 2024

2024
een ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 19/2024 van 23 februari 2024

2024
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 17/2024 van 23 februari 2024

2024
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van een limitatieve lijst van gerechtvaardigde belangen bedoeld in artikel 29, § 1/2, eerste lid, 3° en 4°, van het oud Burgerlijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 16/2024 van 23 februari 2024

2024
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de registratie, toegang en raadpleging van de gegevens van het Centraal Register van Integriteitsonderzoeken
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 15/2024 van 23 februari 2024

2024
Adviesaanvraag over een ontwerpordonnantie betreffende de begeleiding bij de zoektocht naar werk die Actiris aanbiedt aan werkzoekenden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 14/2024 van 23 februari 2024

2024
Voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van tewerkstellingssteun voor de aanwerving van een werkzoekende met een handicap
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 12/2024 van 23 februari 2024

2024
Voorstel van decreet over de gegevensverwerking en -uitwisseling door Toerisme Vlaanderen voor het programma ‘Iedereen verdient vakantie’
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 11/2024 van 20 februari 2024

2024
Advies m.b.t. een voorontwerp van decreet over de gegevensverwerking en - uitwisseling bij emissiemonitoring van wegvoertuigen
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 9 februari 2024

2024
Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 10/2024 van 9 februari 2024

2024
Advies m.b.t. voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende de vaststelling van de toelatingsvoorwaarden en de werking …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 09/2024 van 9 februari 2024

2024
Adviesaanvraag met betrekking tot het voorstel van bijzondere ordonnantie tot instelling van een gewestelijke volksraadpleging (Parl. St., Br. parl., 2022-2023, nr. A-704/1)
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 08/2024 van 9 februari 2024

2024
Adviesaanvraag met betrekking tot het voorstel van ordonnantie betreffende de organisatie van de gewestelijke volksraadpleging (Parl. doc., Br. Parl., 2022-2023, nr. A-705/1)
Categorie : Publicaties

Document

Standaardadviezen aangenomen tijdens de zitting van 19 januari 2024

2024
 Lijst van dossiers waarvoor een standaardadvies is uitgebracht.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 07/2024 van 19 januari 2024

2024
Advies m.b.t. wetsontwerp tot invoering van een sociaaltariefpremie
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 05/2024 van 19 januari 2024

2024
Voorontwerp van Programmawet, titel 5 zelfstandigen
Categorie : Publicaties