2358 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 2358

Document

Advies nr. 42/2023 van 9 februari 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 40/2023 van 9 februari 2023

2023
Een ontwerp van Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 39/2023 van 9 februari 2023

2023
Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk “C. Oto-rhino-laryngologie” van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 38/2023 van 9 februari 2023

2023
Adviesaanvraag over een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 34/2023 van 9 februari 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van ordonnantie betreffende het inburgerings- en begeleidingstraject voor nieuwkomers en vreemdelingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 33/2023 van 9 februari 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 31/2023 van 9 februari 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 27/2023 van 9 februari 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht en van het …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 26/2023 van 9 februari 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 25/2023 van 9 februari 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2021/664 van de Commissie van 22 april 2021 inzake een regelgevingskader voor U-space
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 24/2023 van 9 februari 2023

2023
Voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van het juridisch stelsel van de weg
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 21/2023 van 9 februari 2023

2023
Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten met het oog op het verbeteren van de werkomstandigheden van de pakketbezorgers
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 19/2023 van 20 januari 2023

2023
Voorontwerp van wet inzake de preventie en de bestrijding van feminicides, gendergerelateerde dodingen en het geweld dat daar aan vooraf gaat
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 18/2023 van 20 januari 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een wetsvoorstel tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet houdende het faciliteren van een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 16/2023 van 20 januari 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende steun voor investeringen en consultancy voor ondernemingen die worden getroffen door de directe en …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 15/2023 van 20 januari 2023 (in het Frans)

2023
Ontwerp van Koninklijk besluit tot bepaling van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de in artikel 315ter van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde elektronische lijst van de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 14/2023 van 20 januari 2023

2023
Voorontwerp van wet tot uitvoering en aanvulling van Verordening (EU) 2020/1783 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 betreffende de samenwerking tussen de …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 13/2023 van 20 januari 2023

2023
Voorontwerp van wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 11/2023 van 20 januari 2023

2023
Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 10/2023 van 20 januari 2023

2023
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het juridisch kader voor non-SOLAS-schepen – Art. 2
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 08/2023 van 20 januari 2023

2023
Voorontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 07/2023 van 20 januari 2023

2023
Adviesaanvraag over een voorontwerp van wet tot wijziging van de wetten op de Raad van state, gecoördineerd op 12 januari 1973
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 05/2023 van 20 januari 2023

2023
Adviesaanvraag met betrekking tot een ontwerp van ordonnantie betreffende de steun voor de economische ontwikkeling en Transitie van ondernemingen
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 03/2023 van 20 januari 2023

2023
Advies m.b.t. een voorontwerp van wet tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, …
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 02/2023 van 20 januari 2023

2023
Advies m.b.t. een ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi …
Categorie : Publicaties