15 nov
2022

De GBA stelt haar prioriteiten voor het jaar 2023 vast

Ter gelegenheid van zijn begrotingsaanvraag voor het jaar 2023 heeft het nieuwe directiecomité van de GBA zijn grote prioriteiten voor het komende jaar aan de Kamer van volksvertegenwoordigers meegedeeld. De meeste inspanningen van de GBA zullen gericht zijn op cookies en de functionarissen voor gegevensverwerking (DPO). Mits adequate middelen voorhanden zijn, zal de GBA de formulering van regels voor de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de "smart city" onder de loep nemen. De Inspectiedienst en de Geschillenkamer zullen ook hun controleacties in de dossiers van "data brokers" voortzetten.


Belangrijkste transversale prioriteiten

Voor de uitvoering van haar taken moet de GBA een evenwicht vinden tussen enerzijds goede voorlichting over de geldende regels (preventie/bewustmaking) en anderzijds de handhaving ervan (controle/sancties). De verschillende prioriteiten voor 2023 zullen dan ook transversaal voor de verschillende taken en diensten van de GBA gelden.

Onder voorbehoud van voldoende personele middelen zullen de volgende punten in 2023 de belangrijkste prioriteiten van de GBA zijn:

  • cookies: aangezien een geharmoniseerd standpunt op Europees niveau hierover momenteel nog ontbreekt, zal de GBA ernaar streven haar standpunt inzake cookies nog uitdrukkelijker te formuleren; 
  • de DPO: aangezien de DPO de bondgenoot van de GBA op het terrein is, zal de GBA deze cruciale rol blijven ondersteunen, zowel op het vlak van preventieve acties (met name via het benadrukken van de rol van de DPO bij de uitoefening van de rechten van klagers), als op het vlak van controle (de Inspectiedienst zal bijvoorbeeld de plaats van de DPO in organisaties die het voorwerp van een onderzoek uitmaken, onderzoeken);
  • de smart cities: de GBA zou ook preventieacties willen ontwikkelen en de dialoog aangaan met lokale actoren op het gebied van "smart cities" (bijvoorbeeld intelligent vervoer).

Bijzondere aandacht voor de bewustmaking van jongeren en voor data brokers

Bovendien zou de GBA, indien de middelen waarover zij beschikt dat toelaten, haar bewustmakingsproject "ik beslis" willen voortzetten, dat enerzijds is gericht op jongeren en anderzijds op ouders en leerkrachten. 

Naast deze gemeenschappelijke aandachtspunten zullen de verschillende directeurs voor het komende jaar de prioriteiten kunnen vaststellen die specifiek zijn voor hun diensten, met name op grond van terugkerende informatieaanvragen of klachten. De Inspectiedienst en de Geschillenkamer zullen bijvoorbeeld onderzoek blijven doen naar en, zo nodig, sancties opleggen aan "data brokers" of "datamakelaars", die vaak op zeer grote schaal persoonsgegevens verwerken. 

Prioriteiten afhankelijk van beschikbare middelen

Deze verschillende ambities van de GBA zijn noodzakelijkerwijs voorzichtig geformuleerd, onder voorbehoud van de beslissing van de Kamer van volksvertegenwoordigers in 2023 om nieuwe middelen ter beschikking te stellen van de GBA.

Enerzijds heeft de GBA de Kamer gevraagd haar extra middelen toe te kennen om haar wettelijke taken te kunnen vervullen.  Zo zal de halvering van de termijnen voor de adviezen van het Kenniscentrum (waarin de nieuwe GBA-wet voorziet) extra personeelsleden vergen om binnen de nieuwe opgelegde termijnen de beoordeling van ontwerpen van normatieve teksten op kwalitatieve wijze te kunnen uitvoeren.

Anderzijds wenst de GBA (indien de beschikbare budgettaire marge dat toelaat) ook de nodige middelen te ontvangen om dringende uitdagingen waarmee zij wordt geconfronteerd aan te gaan, zoals samenwerking bij internationale "enforcement"-acties, proactieve begeleiding van verwerkingsverantwoordelijken, en de digitalisering van haar diensten.

De GBA heeft ook de aandacht gevestigd op de verschillende Europese initiatieven op het gebied van "digital package", zoals de Data Governance Act (DGA), de Digital Services Act (DSA) en de Artificial Intelligence Act, die noodzakelijkerwijs gevolgen zullen hebben voor de GBA. Ongeacht de verdeling van de toekomstige bevoegdheden op dit gebied door de Belgische wetgever, is er bij de diensten die bij dit "digital package" betrokken zijn immers vaak sprake van een verwerking van persoonsgegevens.

Hielke Hijmans, Voorzitter van de Geschillenkamer: "Wij stellen vast dat het aantal klachten bij de GBA gestaag toeneemt (1928 ontvangen klachten in 2021) en dat de noodzaak om deel te nemen aan internationale dossiers in samenwerking met onze Europese tegenhangers, steeds groter wordt. Om de dossiers zo efficiënt en snel mogelijk te behandelen, is het noodzakelijk dat onze middelen worden afgestemd op deze toenemende behoeften."

Peter Van Den Eynde, Inspecteur-generaal: "De GBA zal te maken krijgen met steeds complexere dossiers, met name als gevolg van technische ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming. Het is van essentieel belang onze organisatie te versterken om de sectoren en personen die centraal staan bij deze ontwikkelingen te kunnen begeleiden, en om te controleren of ze plaatsvinden met inachtneming van het recht op privacy."

Cédrine Morlière, Voorzitster van de GBA, besluit: "Een transversale en goed gecoördineerde aanpak tussen de verschillende instrumenten voor preventie en controle waarover wij beschikken, zal het mogelijk maken in een geest van dialoog en overleg bij te dragen tot de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de aangekondigde nieuwe prioritaire thema's (cookies, DPO's en "smart cities").  De GBA zal erop toezien dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de standpunten van de actoren op het terrein door middel van ad hoc bijeenkomsten, mits daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Wij verheugen ons erop in een geest van dialoog te werken aan de prioriteiten die wij voor het jaar 2023 hebben vastgesteld."